UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA / RADA

Radove / sažetke pisati na maternjem ( crnogorski,srpski,hrvatski, bosanski jezik) ili engleskom jeziku.
Ime i prezime autora i koautora pisati bez titula.

Opšta uputstva

Word 2003/Word 2007/2010, latinica, Times New Roman 12pt, Margine: gornja i donja 5,6 cm, lijeva i
desna 4,2 cm, stranica A4. Tekst kucati bez dijeljenja riječi (hifenacije). Ne koristiti tabulatore i uzastopne
prazne karaktere (spejsove) radi poravnanja teksta, već alatke za kontrolu poravnanja na lenjiru
i Toolbars. Poslije svakog znaka interpunkcije staviti samo jedan prazan karakter. Ako se u tekstu koriste
specijalni znaci (simboli), koristiti font Symbol. Podaci o korišćenoj literaturi u tekstu označavaju se
arapskim brojevima u uglastim zagradama - npr. [1, 2], i to onim redoslijedom kojim se pojavljuju u tekstu.

Uputstvo za pisanje radova u cjelini

Predavanja po pozivuOriginalan rad
Kratak sadržaj (200-300 riječi)
 • Kratak sadržaj (200-300 riječi)
 • Uvod
 • Cilj rada
 • Metode rada
 • Rezultati
 • Diskusija
 • Zaključak
 • Ključne riječi (3-6)
Tekst Rada (do 5.000 riječi)
 • Uvod
 • Podnaslov 2
 • Podnaslov 3
 • ...
 • Podnaslov n
 • Zaključak
 • Literatura (Vankuverski stil)
Tekst Rada(do 5.000 riječi)
 • Uvod
 • Cilj rada
 • Metode rada
 • Rezultati
 • Diskusija
 • Zaključak
 • Literatura (Vankuverski stil)
Sažetak na engleskom jeziku (200-300 riječi)
 • Summary
 • Key Words
Sažetak na engleskom jeziku (200-300 riječi)
 • Summary
 • Key WordsZa pripremu originalnoh radova koristiti šablon ORTEMPLATESR, a za radove po pozivu koristiti
šablon PPSABLONSER.
Primjeri šablona do detalja daju objašnjenja za pisanje Vaših radova, poštovati navedene preporuke ili
koristiti već napravljene stilove. Samo radovi urađeni po šablonu će biti prihvaćeni i štampani.

Uputstvo za pisanje sažetaka

Sažetak (200-300 riječi) treba da sadrži:
Uvod, Cilj rada, Metode rada, Rezultati, Diskusija, Zaključak, Ključne riječi (3-6).

Slike i tabele uz sažetak neće biti prihvaćene 
● U sažetku ne navodite literaturu

Rad / sažetak zapamtiti pod nazivom koji ima prve tri riječi naslova. Naziv fajla mora biti latinični i ne smije
sadržati prazna polja. Primjer: „AKUTNIINFARKTMIOKARDA.doc”, nikako „AKUTNI INFARKT
MIOKARADA.doc”. Sam naziv fajla koji se šalje ne smije da sadrži slova Č, Ć, Š, Ž, Đ ili ćirilična slova.
Nakon pripreme radova slanje radova izvršiti putem linka za online prijavu radova
● Sažetak/rad se piše u  Abstract Modelu, naslov, autor i institucije u Abstract Platform.
● U Abstract Platform upisujete: naslov sažetka ili rada, Vaše puno ime i prezime, ustanovu u kojoj radite, adresu institucije, grad, državu, broj telefona i e-mail adresu.
Ako ima koautora (najviše pet) iste podatke treba navesti i za njih.

Program: VI KONGRES UDRUŽENJA FIZIJATARA CRNE GORE